Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B

h.v."MAAR GEDULD HEBBEN"

VERKOOP VISPAS en DAGVERGUNNINGEN:

Willy Moonen (secretaris) van Assendelftstraat 72 Waalwijk

tel: 0416-332149

e.mail: wimo@planet.nl

Hengelaarsvereniging


"Maar Geduld Hebben"

 

BESTUURSBESLUITENLIJST


Januari 2010,

 

Bestuur:

1. Er wordt zo mogelijk vergaderd op de 1e of 2e dinsdag van de maand.

2. Rondjes worden alleen in bijzondere gevallen gegeven bij b.v. verjaardagen of jubilea.

3. Behalve de werkelijk gemaakte kosten zal aan ieder bestuurslid per twee maanden € 15.00

    telefoonkosten worden vergoed,benzine enz. Uit deze vergoeding zal men met de dames

    een gezellig avondje bekostigen. De secretaris ontvangt daarnaast een extra telefoon

    onkostenvergoeding van € 180,00 per jaar.

4. De besteding van de bestuursvergoeding dient vooraf in de bestuursvergadering aangekon-

    digt te worden wanneer deze zal plaats vinden zodat eenieder hieraan kan deelnemen.

5. De kilometervergoeding voor de auto bedraagt € 0,25 ct. per km.

6. De convocatie jaarvergadering dient eerst in de bestuursvergadering te worden besproken

    alvorens men deze verstuurd.


Bode:

1. De bode bezorgt 4 x per jaar circlaires op naam. O.a. de vispassen + div. waterlijsten met

    bijlagen, Convocatie jaarvergadering + bijlagen, Voorjaarsberichten met bijlagen,

    Najaarsberichten met bijlagen. Dit aan alle leden die binnen Waalwijk wonen.

2. De vergoedig bedraagt jaarlijks € 275,00. Deze wordt voor het einde van het jaar

    uitgekeerd.


Consumptiebonnen:

1. Aanwezige leden met de jaarvergadering in de maand Maart 2 consumptiebonnen +

    borrelhapjes.

2. Met de feestavond 2 bonnen zowel voor de aanwezige leden als voor hun partner/introducé

    + 1 x koffie/thee bij binnenkomst voor eenieder met daarbij cake of gebak + borrelhapjes.

    Leden van de concourscommissie met hun partner/introducé 5 extra bonnen en bestuurs-

    leden met partner/introducé vrij.

3. Bij bestuursvergaderingen 2 à 3 consumpties.

4. Bij aktieveledenavond, controleursvergadering en/of ligplaatshoudersvergadering.

    2 à 3 consumpties met borrelhapjes.


Lidmaatschap en vergunningen:

1. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij het secretariaat. Vispassen + bijlagen (totaalpakket)

    zowel bij het secretariaat als bij verenigingscontroleurs als bij andere verkooppunten zoals

    wikeliers b.v. De vispas is tevens MGH vergunning.

2. Het inschrijfgeld bedraagt bij nieuw lidmaatschap € 5,00 en is vanaf 14 jaar.

3. De cotrebutie MGH bij jeugdlidmaatschap tot 14 jaar € 3,50 (=MGH jeugdvergunning

    vissen met slechts 1 hengel met alleen aangewezen aassoorten en alleen in onze eigen

    gepachte wateren die vermeld staan op de MGH jeugdvergunning).

4. Jeugd tot 14 jaar met Jeugdvispas (vissen met 2 hengels + alle aangewezen aassoorten en

    in alle wateren die in diversen waterlijsten staan vermeld.

5. Jeugdleden vanaf hun 14e jaar tot aan hun 18e jaar komen in aanmerking voor korting

    t.w. € 7,50 op het totaal vergunningenpakket. (is inclusief de Vispas)

6. Leden 65 jaar en ouder betalen eveneens het volledig bedrag voor de MGH contributie.

7. Dagvergunningen van MGH kunnen slechts uitgegeven worden aan vissers met een vispas

    van een andere vereniging.

8. De contributie/vispas moet uiterlijk voor 1 februari betaald zijn. bij het 2e betalingsverzoek

    half januari, wordt € 5,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht. Vispas wordt

    pa verkregen als ook deze extra administratiekosten betaald zijn. De niet betaalde

    vispssen worden eind februari teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland. Daarna zal men

    zich alleen als nieuw lid kunnen aanmelden via het VBL formulier met daarbij opnieuw

    inschrijfgeld t.w. € 5,00.

9. Binnen het ledenbestand is nog een groep leden, de z.g.n. (B) leden, die in het verleden

    zijn vrijgesteld van contributie verplichting. Deze groep ontvangt een bewijs van lidmaat-

    schap dit is géén visvergunning maar slechts een bewijs van lidmaatschap MGH. Die leden

    uit deze groep die willen vissen moeten wel in het zijn van een Vispas van MGH.

10.Opzegging van het lidmaatschap alleen schriftelijk of via de mail voor 7 october.


Steiger:

1. Aan ieder ligplaatshouder wordt een inschrijfformulier (+opgave verzekering + onder- tekening) + reglement steiger te hand gesteld.

2. Elke ligplaatshouder aan de steiger moet teven lid zijn van de vereniging MGH.

3. De voorzitter steiger (bestuurslid) en de steigermeester hebben korting op hun ligplaats

    (50%). Hiervoor oefenen zij toezicht uit op de steiger + onderhoud.

4. De ligplaatshouders ontvangen in december een acceptgiroformulier voor betaling

    lidmaatschap MGH +Vispas +ligplaats.

5. De kosten voor een ligplaats worden berekend naar breedte (kleinere bootjes) of naar

    lengte bij de grotere boten. Eveneens wordt sleutelgeld geheven.

 

Boekhouding:

1. Boekjaar en verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

2. Financieel overzicht + begroting in januari, behandelen in februari. Extra bedragen moeten

    worden gespecifeerd (via toelichting).

3. Bij het afsluiten van het boekjaar dient een balans te worden opgemaat,alle rekeningen

    moeten bij de penningmeester aanwezig zijn.

4. De kascontrolecommissie moet uit drie personen bestaan. Het langst in functie zijnde lid

    zal ieder jaar aftreden en niet direct herkiesbaar zijn.

5. De kascontrole wordt (jaarlijks in januari) door een lid van het bestuur bijgewoond.

6. De verklaring die de kascommissie aflegt in de jaarvergadering wordt vooraf op schrift

    gesteld.


Het vissen en de controle op onze wateren:

1. Zie voor; Algemene bepalingen/verboden/beperkingen/gesloten tijd/aassoorten en

    vissoorten de "Verenigingslijst van Viswateren" van h.v. Maar Geduld Hebben die elk lid

    ontvangt naast zijn Vispas.

2. De bijgevoegde verenigingslijst van viswateren MGH is alleen geldig in combinatie met een

    geldige Vispas op naam van Maar Geduld Hebben.

3. Bij het uitoefenen van de hengelsport moet de visser beide documenten kunnen tonen bij

    een evetuele controle aan de waterkant.

4. Bij ernstige overtreding wordt het lid in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verweren,

    waarna het bestuur beslist.

5. Bij lichte overtreding wordt men aangeschreven, dat herhaling hiervan schorsing zal

    inhouden.Lichte overtredingen geven een schorsing van resp. 3 tot 6 maanden.

6. Snoekverbod overtreden geeft 1 jaar schorsing, bij herhaling volgt royement.

7. Bedreiging controleurs en weigering bij een schorsing om de vergunning in te leveren

    geeft 1 jaar schorsing en bij herhaling royement. Een royement is gesteld op een tijdsduur

    van 5 jaar.

8. Meldingen van overtreding(en) direct melden aan de voorzitter controle (bestuurslid) en

    zo nodig direct maatregelen nemen en in de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken.


Clubconcoursen:

1. Clubconcoursen worden geregeld door de concourscommissie, deze bestaat uit 1

    bestuurslid + concourscommissieleden.

2. Het cocoursreglement wordt bij de nummeruitreiking zo nodig voorgelezen of gedeeltelijk

    toegelicht. Er zijn en gelden meerdere reglementen binnen de vereniging MGH.

3. De nummeruitreiking geschiedt plm. 45 minuten voor aanvang wedstrijd aan het viswater.

4. Bij het Keizer/Koningconcours is hij of zij Keizer met het meeste gewicht aan vis plus

    de extra gammen gewicht door het aantal stuks. Koning met de meeste aantal stuks

    vis. Alle 4 de wedstrijden komen in aanmerking voor klassering.

5. Traditie dat de prijzen half hengelsport-half diversen zijn.

6. De prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald tijdens de uitreiking van de prijzen tijdens

    feestavond. Uitzonderingen op deze regel zijn:Het verhinderd zijn door werk (bij ploegen-

    dienst b,v,),dat de prijswinnaar(es) die dag zelf jubilaris is of als hij of zij is opgenomen

    in het ziekenhuis.

7. Verzoeken om, in bovenstaande gevallen, de gewonnen prijs door een ander te laten

    ophalen moeten schriftelijk of persoonlijk ondertekend gericht worden aan de voorzitter van

    de concourscommissie.

8. Onderlingconcours: Bij afgelasting op zaterdagavond dan moet dit concours vervist

    worden op de eerstvolgende disdagavond erop. Bij afgelasting op de maandagavond dan

    vervissen op de eerstvolgende donderdagavond erop. Bij afgelasting van een keizer/Koning-

    concours dan vervissen op de eerstvolgende dinsdagavond.


Vergunning tot het houden van een concours op MGH water:

1. De aanvraag dient schriftelijk aan de secretaris gericht te worden.

2. Bij toewijzing worden; Datum/plaats/tijd/ en het aantal personen vermeld op het

    concours-vergunningsformulier alsmede het verschuldigde totaal bedrag.

3. Deelnemers die niet over een geldige vispas MGH beschikken moeten op een lijst vermeld

    worden met daarbij een dagvergunning MGH op hun naam. Kosten per dagvergunning is

    € 1,00 (halve prijs) per deelnemer. Deze moeten samen bij de vergunning gevoegd

    worden i.v.m. eventuele controle.

4. Kopie van dit concoursformulier dient door de secretaris tevens naar de voorzitter controle

    alsmede naar de voorzitter cocourscommissie doorgestuurd te worden.

5. Men is verplicht om na het gehouden concours het bijgeleverde hengelvangst formulier te

    retourneren naar het secretariaat.

 

Diversen:

1. Alle viswateren binnen de gemeentegrens van de gemeente Waalwijk (uitgezonderd de

    reeds verpachte wateren) zijn toegewezen aan de drie plaatselijke hengelsportverenigingen

    t.w. H.V. Maar Geduld Hebben- H.S.V. De Maasmond- H.S.V. Visscherslust