Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B

h.v."MAAR GEDULD HEBBEN"

VERKOOP DAGVERGUNNINGEN:

Willy Moonen (secretaris) van Assendelftstraat 72 Waalwijk

tel: 0416-332149

e.mail: wimo@planet.nl

Het bestuur: Het bestuur van de vereniging.

Van de leden:


art. 1

De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door de vereniging verstrekte

formulieren waarop naam, geboortedatum en volledige adresgegevens moeten worden vermeld

 

art. 2

Toetreding tot de vereniging kan ten alle tijden geschieden. Zij die als lid worden aangenomen zijn

de contributie voor het lopende jaar en inschrijfgeld verschuldigd

.

art. 3

Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan, het bewijs van lidmaatschap en alle

bijbehorende papieren. Tevens wordt hem of haar een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement

verstrekt.


art. 4

Leden die voor hun boot een ligplaats aan de steiger hebben, worden in het bezit gesteld van een

daarop betrekking hebbend reglement.


art. 5

Het einde van het lidmaatschap, volgens art. 6 d en art. 7 van de statuten, wordt uitgesproken bij

besluit van de Algemene Vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de

geldig uitgebrachte stemmen.


art. 6

Geschorste leden behouden het recht op de Algemene Vergadering, waarop hun voorgestelde

ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

 

art. 7

Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of 20 leden door een daartoe bijeengeroepen

Algemene Vergadering, uit hun functie worden gezet. Dit geschiedt niet, alvorens zij in de

gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden.Bestuursleden, die handelen in de strijd met de

statuten, reglementen of belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.


art.7a

Opzegging van het lidmaatschap alleen schriftelijk of via de mail voor 7 october.


Van het Bestuur:


art. 8

Het bestuur bestaat uit een voorzitter,een tweede voorzitter,een secretaris, een tweede

secretaris, een penningmeester, een tweede penningmeester en tenminste vier commissarissen,

waarvan de functie 2e voorzitter, 2e secretaris en 2e penningmeester zijn toebedeeld. De overige

functies worden onder de commissarissen verdeeld.


De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:


art. 9

a) De eerste voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen.

Hij zorgt voor de naleving van de statuten en de reglementen en tekent na goedkeuring de notulen

van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij

toegang tot alle vergaderingen van commissies.

b) De tweede voorzitter treedt bij afwezigheid van de eerste voorzitter als diens plaatsvervanger

op. Mocht ook hij afwezig zijn dan wordt door de vergadering een bestuurslid aangewezen dat

tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.

c) De eerste secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en

beheert het archief. Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personene.

In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestandvan de vereniging in het afgelopen jaar. d) De tweede secretaris vervangt de eerste secretaris bij diens afwezigheid.

e) De eerste penningmeester houdt nauwkeurig aantekeningen van alle ontvangsten en

uitgaven.

f) De tweede penningmeester is de eerste penningmeester behulpzaam bij diens

werkzaamheden en vervangt deze bij afwezigheid.

g) De overige bestuursleden verrichten de hun toegewezen taken.

 

art. 10

Na een zittingsperiode van drie jaar treedt een bestuurslid af waarbij hij terstond herkiesbaar is.


art. 11

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustende bij

afgetreden of volgens artikel 6 den art. 7 van de statuten geschorste bestuursleden, moeten

binnen 14 dagen na aftreding of schorsing plaats vinden.

 

art. 12

De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzakealles wat zij uit

hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording

tegenover de leden in de algemene vergadering.art. 13

Alle bestuurders zijn steeds verantwoording schuldig aan de voorzitter.


Van de geldmiddelen:

 

art. 14

De geldmiddelen worden door de pennigmeester ontvange en beheerd.

 

art. 15

De penningmeester dient na goed beleid de gelden van de vereniging te deponeren op een door het

bestuur aan te wijzen bank of giro instelling. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Het geld wordt geplaatst ten name van de vereniging. Alle kwitanties en nota's moeten ten name van de vereniging zijn gesteld. Voor terug- of opnemen van gedeponeerde of belegde gelden worden de handtekeningen van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris vereist.

 

art. 16

Het entreegeld hetwelk van de leden wordt geheven, wordt bevenals het bedrag der contributie,in een algemene vergadering vastgelegd.

 

art. 17

De contributie wordt voldaan op de door de vereniging vastgestelde wijze. Terugbetaling van de geschorste contributiegelden vindt nimmer plaats.


art. 18

 Alleen zij die in het verleden reeds zijn vrijgesteld van contributie (t/m 1995), blijven dit behouden.


art. 19

De controle over de financiƫn en over de administratie daarvan, berust bij de kascommissie. De controle wordt jaarlijks uitgeoefend.

 

art. 20

De kascommissie bestaat uit drie meerderjarige leden der vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de kascommissie en een plaatsvervangend lid worden in de art. 11 van de statuten bedoelde jaarvergadering gekozen voor de tijd van drie jaar. Jaarlijks treedt 1/3 deel van de commissie af. De aftredenen zijn niet terstond herkiesbaar. De tussentijdse vakatures wordt voorzien door het bestuur.


Van de vergadering:


art. 21

Behoudens het bepalende in art. 18 eerste alinea van de statuten is elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven Algemen Vergadering, gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 

art. 22

Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur voorstellen op de agenda van de Algemene Vergadering te doen plaatsen. Deze voorstellen moeten echter tenminste 7 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend en kunnen dan alsnog op de agenda worden geplaatst.

.

art. 23

Oproepingen voor een Algemene Vergadering worden tenminste 14 dagen voor de vergadering verzonden. Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten.


art. 24

De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het wooord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de jaarvergadering.Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen

.

art, 25

Het bestuur vergadert zo dikwijls de noodzakelijkheid daartoe blijkt.


art. 26

Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste de helft +1 van het aantal bestuursleden vereist, tenzij het nemen van een besluit nreeds eenmaal wegens onvoltalligheid der vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen.


art. 27

In spoedeisende gevallen, wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter verantwoording worden afgelegd.

art. 28

Voor verkiezingen kunnen, onder overlegging van een bereidverklaring van de kandidaat, door ieder meerderjarig lid kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren en voorzien zijn van de handtekeningen van tenminste tien leden. Het bestuur komt dezelfde bevoegdheid toe. Hierbij is tekening door tien leden niet vereist. De kandidaatstelling kan plaats vinden tot aanvang van de Algemene Vergadering. Zo mogelijk worden de gestelde kandidaten in de agenda voor de Algemen Vergadering met name genoemd. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.


Van de wedstijden:


art. 29

Het bestuur kan, tot regeling van wedstrijden, het Keizer/Koning vissen etc. , zich doen bijstaan door leden van deen concourscommissie, welke wordt voorgezeten door een lid van het bestuur.


art. 30

Jaarlijks wordt een onderling concours vervist, hetgeen gratis is. Na voldoening van het verschuldigde inschrijfgeld kan worden deelgenomen aan het Keizer/Koning vissen. In verenigingsverband kunnen ook andere wedstijden worden georganiseerd.


art. 31

Iedere prijswinnaar is verplicht de prijs persoonlijk af te halen. Het bestuur kan de concourscom-

missie machtigen om in voorkomende gevallen hier van af te wijken met in achtneming van door het bestuur op te stellen regels.


Overige:


art. 32

De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid, of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op de eerste aanvraag te tonen. Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschap en overige papieren worden ingehouden. Het bestuur bepaalt of en wanneer het bewijs van lidmaatschap en de overige papieren aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.


art. 33

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan een of meer leden overkomen, of schade aan eigendommen van leden doo diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.


art. 34

Leden,die handelen in strijd met statuten en/ of Huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de Algemen Vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de Algemene Vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden.

 

art. 35

Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering op..............................

Het Bestuur